Header


Phoebettmh Travel

Travel to anywhere, Travel Point, Travel tour list, Start Nowwww...

The sun

1 comment:

zizaz said...

mặt trời màu đen vì do chiếc BB tự động chèn vào khi chụp vào vùng có cường độ sáng cực cao :D